Noi in Spania
 
alexandriongroup

Certificatul de cetățean UE. Cum trebuie păstrat, cum se obține acum, când se actualizează

zoom Certificatul de cetățean UE. Cum trebuie păstrat, cum se obține acum, când se actualizează

8 februarie 2018

Certificatul de înregistrare în calitate de cetățean al Uniunii Europene nu expiră, are valabilitate nelimitată. Totuși, după cinci ani de rezidență continuă în Spania puteți solicita să vi se actualizeze certificatul, ca permanent.

Certificatul de cetățean UE nu se poate plastifica, se poate introduce într-un plic de plastic. Autoritățile ne recomandă să protejăm fața certificatului, unde apar datele, cu o hârtie fină, pentru a nu se lipi plicul de aceasta.     

Dacă vă schimbați domiciliul, nu este necesar să se modifice datele din certificatul UE, ne mai informează autoritățile. Puteți merge la Brigada de Extranjeria, etajul 1, situată pe avenida Poblados, 51, Madrid (stația de metrou Aluche) și să solicitați formularul pentru comunicarea schimbării de domiciliu, prezentând certificatul de empadronamiento și o copie după pașaport sau cartea de identitate. Această comunicare este gratuită.      

De anul trecut formularul pentru plata taxei (Tasa modelo 790 – Cod. 12) trebuie luat de pe internet (https://sede.policia.gob.es:38089/Tasa790_012/), plătindu-se la bancă. Se completează pe internet, apoi se descarcă, iar taxa se plătește la bancă.    

Programarea se obține pe internet, accesând https://sede.administracionespublicas.gob.es /icpplustiem/citar?i=es&org=age, alegând apoi provincia și serviciul pe care doriți să îl faceți prin intermediul programării. 

 Cetățenii unui stat membru al Uniunii Europene, din alt stat ce face parte din Acordul cu privire la Spațiul Economic European sau Elveția care doresc să locuiască pe teritoriul Spaniei pentru mai mult de trei luni sunt obligați să solicite înscrierea în Registrul Central al Străinilor. 

Condiții pentru a putea obține certificatul de înregistrare în calitate de cetățean al Uniunii Europene  

Orice cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene, din alt stat ce face parte din Acordul cu privire la Spațiul Economic European are drept de rezidență în Spania pentru o perioadă de peste trei luni dacă: 

- lucrați ca angajat în Spania sau

- lucrați pe cont propriu în Spania sau

- aveți pentru dvs. și pentru membrii familiei dvs. resurse suficiente pentru a nu deveni o povară pentru asistența socială din Spania pe durata perioadei de rezidență. Trebuie să prezentați și o asigurare de sănătate publică sau privată, contractată în Spania sau în altă țară, ce oferă acoperire în Spania pe perioada rezidenței, echivalentă cu cea oferită de Sistemul Național de Sănătate.

Se decide dacă aveți suficiente mijloace economice analizându-se situația dvs., în mod individual și, în orice caz, ținându-se cont de situația personală și familială a solicitantului. Se va considera că îndepliniți această condiție dacă aveți resurse materiale mai mari decât cuantumul stabilit în fiecare an de Ley de Presupuestos Generales del Estado pentru generarea dreptului de a primi o prestație necontributivă, ținându-se cont de situația personală și familială a persoanei interesate.      

- sau sunteți student și înmatriculat într-un centru public ori privat recunoscut sau finanțat de administrația educativă pentru a urma cursuri sau formare profesională, trebuind să aveți în același timp o asigurare de sănătate publică sau privată contractată în Spania sau în altă țară, ce oferă o acoperire completă în Spania și declarația de responsabilitate în care declarați că aveți resurse suficiente pentru dvs. și membrii familiei pentru a nu deveni o povară pentru asistența socială din Spania pe durata perioadei de rezidență. 

- ori sunteți cetățean al unui stat membru UE, o rudă ce însoțește sau se reunește cu un cetățean al Uniunii ori al Spațiului Economic European, care îndeplinește una dintre condițiile anterioare.

Rudă poate fi:  

* În cazul rudei unui student, soția/soțul sau pareja de hecho înscrisă ori copiii studentului și ai soțului său ori perechea în îngrijire.   

* În celelalte cazuri, soțul sau pareja de hecho înscrisă, descendenții săi direcți și cei ai soțului sau ai perechii sub vârsta de 21 de ani sau cu dizabilități ori peste vârsta menționată pe care îi are în îngrijire, și ascendenții săi direcți sau ai soțului ori ai perechii înregistrate care locuiesc împreună, fiind sprijiniți material.   

Se consideră că sunt „a cargo” rudele care sunt sprijinite economic de cetățeanul UE și au nevoie de ajutor material pentru acoperirea nevoilor lor de bază. Această dependență trebuie să existe încă din țara de origine.   

Documentele ce trebuie prezentate

Trebuie să se prezinte copii ale documentelor și să se arate originalele în momentul prezentării solicitării. 

- Solicitarea în model oficial (Ex-18), în două exemplare, completată și semnată de cetățeanul UE. Formularul se poate obține accesând http://extranjeros.empleo.gob.es/es/ModelosSolicitudes/.

- Pașaportul sau documentul național de identitate valabil și în vigoare. Dacă este expirat trebuie să se prezinte o copie a acestuia și solicitarea de renovare.

- În funcție de caz:

* Dacă sunteți angajat puteți prezenta oricare dintre următoarele documente:

> Declarație de angajare din partea angajatorului sau certificado de empleo, incluzând cel puțin numele și adresa firmei, identificarea fiscală și código cuenta de cotización.  

> Contract de muncă înregistrat la Servicio Público de Empleo, sau comunicarea angajării și condițiile sale prin platforma CONTRAT@.

> Document de înscriere sau situație asimilată în regimul corespunzător din Seguridad Social ori consimțământul pentru verificarea datelor în fișierele Trezoreriei Generale a Securității Sociale.   

* Dacă sunteți lucrător pe cont propriu puteți prezenta oricare dintre următoarele documente:

> Înscriere în Censo de Actividades Económicas

> Dovada stabilirii prin înscrierea în Registro Mercantil

> Document de înscriere sau situație asimilată înscrierii în regimul corespunzător din Seguridad Social ori consimțământul pentru verificarea datelor în fișierele Trezoreriei Generale a Securității Sociale sau ale Fiscului.

* Dacă nu lucrați în Spania trebuie să prezentați:

> Documente ce dovedesc că aveți asigurare de sănătate publică sau privată, contractată în Spania sau în altă țară, ce oferă acoperire în Spania pe perioada rezidenței, echivalentă cu cea oferită de Sistemul Național de Sănătate. Pensionarii îndeplinesc această condiție prezentând certificatul unde se menționează că beneficiază de asistență sanitară plătită de statul care le plătește pensia.   

> Documente ce dovedesc că aveți resurse suficiente pentru dvs. și rudele dvs. pe perioada rezidenței în Spania. Acest fapt se poate dovedi prin orice mediu admis de drept, între acestea titluri de proprietate, cecuri certificate, acte ce dovedesc că obțineți venituri sau carduri de credit cu certificare bancară ce menționează suma disponibilă drept credit pe cardul respectiv.  

* Dacă sunteți student trebuie să prezentați:

> Înmatricularea în centrul de învățământ public sau privat, recunoscut sau finanțat de administrația educativă competentă.   

> Documente ce dovedesc că aveți asigurare de sănătate publică sau privată. Puteți prezenta cardul sanitar european cu o valabilitate care să acopere perioada de rezidență și să permită primirea asistenței sanitare necesare din punct de vedere medical, avându-se în vedere natura serviciilor și durata prevăzută.  

> Declarație că aveți resurse suficiente pentru dvs. și membrii familiei dvs. pentru perioada de rezidență în Spania.

Se consideră suficientă pentru îndeplinirea acestor cerințe prezentarea documentelor care dovedesc participarea într-un program al Uniunii Europene care să favorizeze schimbul educativ pentru studenți și profesori.

* Dacă sunteți rudă a unui cetățean UE trebuie să prezentați:

> Documente doveditoare, legalizate, cu privire la legătura familială cu cetățeanul Uniunii

> Documente ce dovedesc dependența economică 

> Documente care dovedesc că ruda care vă dă dreptul este angajată sau lucrează pe cont propriu sau are mijloace de întreținere suficiente și asigurare de sănătate, ori este student, are mijloace suficiente pentru sine și pentru membrii familiei sale și asigurare de sănătate.  

Notă importantă: Când se prezintă documente din alte țări acestea trebuie traduse în castiliană sau limba cooficială a teritoriului unde se prezintă solicitarea.     

Când este vorba de formulare standard ale Uniunii Europene nu este necesară nici traducerea acestora, nici legalizarea lor, conform normativei comunitare. De exemplu, modelele de asistență sanitară S1, E109, E 121...  

Pe de altă parte, orice document public străin trebuie să fie în prealabil legalizat la Consulatul Spaniei cu jurisdicție în țara în care s-a emis documentul sau la Ministerul Afacerilor Externe și Cooperării, cu excepția cazului în care documentul în cauză a fost apostilat de autoritatea competentă din țara emitentă conform Convenției de la Haga de pe 5 octombrie 1961 și cu excepția cazului în care actul în cauză este scutit de legalizare pe baza Acordului internațional.  

Procedura

Solicitarea trebuie prezentată personal de cetățeanul UE sau din alt stat din Spațiul Economic European, la Biroul de Străini din provincia unde vrea să aibă rezidența sau la comisariatul de Poliție corespunzător. Mai multe informații despre adrese, numere de telefon și orarul de lucrul cu publicul al Biroului pentru Străini se pot consulta accesând http://www.seap.minhap.gob.es/web/servicios/extranjeria/extranjeria_ddgg.html.

Pentru mai multe informații, accesați http://extranjeros.empleo.gob.es

Acțiune:  facebook twitter google+
Comentariu

Comentarii: