Noi in Spania
 
alexandriongroup

Pensia de urmaș primită de soțul supraviețuitor

zoom Pensia de urmaș primită de soțul supraviețuitor

7 iunie 2018

Partea a II-a

 

Continuăm să publicăm materialul cu privire la pensia de urmaș primită de soțul supraviețuitor (pensión de viudedad), a cărui primă parte a apărut în numărul 585.       

CUANTUMUL

Cuantumul pensiei se obține aplicând bazei regulatoare procentul corespunzător.

În cazurile de accident de muncă (accidente de trabajo – AT) și boală profesională (enfermedad profesional – EP), ajutorul va crește cu 30%-50% când leziunea s-a produs din cauza lipsei măsurilor de prevenire a riscurilor la locul de muncă.

Penalizarea cade direct asupra titularului firmei unde a lucrat angajatul afectat și se menține pe durata întregii perioade în care se primește pensia.

Această majorare nu se va aplica persoanelor care lucrează în menaj (empleados de hogar).    

PROCENT

- 52% din baza regulatoare, în general

- 70% din baza regulatoare corespunzătoare cu condiția ca, pe toată perioada în care se primește pensia, să se îndeplinească următoarele condiții:

> Pensionarul să aibă  persoane în întreținere (cargas familiares). Se înțelege că există persoane în întreținere când:  

* Locuiește cu copii sub vârsta de 26 de ani sau persoane peste această vârstă cu dizabilități, sau minori luați în îngrijire (acogidos). În acest scop, se consideră că există incapacidad când se dovedește un grad de handicap de 33% sau mai mare.     

* Veniturile unității familiale, inclusiv cele ale pensionarului, împărțite la numărul de membri care o compun, nu depășesc, în cuantum anual, 75% din salariul minim interprofesional (SMI) în vigoare în fiecare moment (SMI anual în 2018: 10.302,60 euro – 14 plăți), excluzându-se partea proporțională din cele două plăți extraordinare.  

> Pensia de urmaș (pensión de viudedad) să constituie principala sau unica sursă de venituri, înțelegându-se că se îndeplinește această condiție când cuantumul anual al pensiei este mai mare de 50% din totalul veniturilor pensionarului. 

> Veniturile anuale ale pensionarului nu depășesc cuantumul ce rezultă din adunarea la limită ce, în fiecare an fiscal, este prevăzută pentru a se recunoaște complementos por mínimos din pensiile contributive, cuantum anual ce, în fiecare an fiscal, corespunde pensiei minime de urmaș cu persoane în întreținere. De la 1 ianuarie 2018 limita veniturilor este de 17.486,97 euro anual (7.133,97 + 10.353,00).      

Pensia de urmaș primită de soțul supraviețuitor, în cuantum anual, plus veniturile anuale ale pensionarului, nu pot să depășească limita de venituri din paragraful anterior. În caz contrar, se va reduce cuantumul pensiei de urmaș primită de soțul supraviețuitor pentru a nu se depăși limita menționată.

Cele trei condiții trebuie îndeplinite simultan. Neîndeplinirea uneia dintre acestea va duce la aplicarea procentului de 52% cu efecte de la data de 1 a lunii următoare celei în care nu se mai îndeplinește cerința în cauză.

~ Complemento por maternidad:

În cazul deceselor de după 31 decembrie 2015, când beneficiara pensiei de urmaș primită de soțul supraviețuitor (pensión de viudedad) este o femeie care a avut doi sau mai mulți copii, biologici ori adoptați, se va aplica un complemento por maternidad ce constă într-un procent suplimentar la cuantumul pensiei calculate conform celor menționate în paragrafele anterioare. Acest procent va fi de 5% în cazul în care mama are doi copii; de 10% când are trei; de 15% în cazul a patru sau mai multor copii.  

Se au în vedere pentru stabilirea dreptului și numărare toți copiii, fie că s-au născut în Spania, fie că s-au născut în străinătate.    

· În cazurile de separare judiciară sau divorț:

Când există un unic beneficiar cu drept la pensie, cuantumul va fi integral.

Dacă prin divorț există mai mulți beneficiari cu drept la pensie, aceasta va fi recunoscută proporțional cu timpul trăit de fiecare dintre aceștia cu subiectul ce cauzează pensia, garantându-se, în orice caz, 40% în favoarea soțului sau a supraviețuitorului unei uniuni consensuale (pareja de hecho) cu drept la pensia de urmaș primită de soțul supraviețuitor.           

Limita maximă: Începând cu data de 1 ianuarie 2010, cuantumul pensiei de urmaș primită de soțul supraviețuitor nu poate să fie mai mare decât pensión compensatoria. Dacă este mai mare, aceasta va fi diminuată până ce se atinge cuantumul celei din urmă.    

Când este vorba de persoane separate ori divorțate no acreedores de pensión compensatoria, pensia va fi recunoscută în cuantum proporțional cu perioada de timp trăită cu subiectul ce cauzează pensia, fără să fie afectate limitele (40%) ce pot rezulta în favoarea soțului sau a supraviețuitorului uniunii consensuale în cazul în care sunt mai mulți beneficiari.    

· În situațiile de nulidad matrimonial, pensia va fi recunoscută în cuantum proporțional cu perioada de timp trăită cu subiectul ce cauzează pensia, fără să fie afectate limitele (40%) ce pot rezulta în favoarea soțului sau a supraviețuitorului uniunii consensuale în cazul în care sunt mai mulți beneficiari. 

BAZA REGULATOARE

Se calculează diferit, în funcție de situația subiectului ce cauzează pensia (lucrător sau pensionar) și cauza decesului (contingencia común sau contingencia profesional).  

Decesul pensionarilor (pensionistas de jubilación) sau incapacitate permanentă:

Baza regulatoare va fi aceeași cu cea avută în vedere la stabilirea pensiei (pensión de jubilación) sau a incapacității permanente a persoanei decedate, la care se va aplica procentul care, în funcție de caz, corespunde. Rezultatul crește cu cuantumul revalorizărilor care, pentru pensiile de urmaș primite de soțul supraviețuitor, s-au aplicat de la data la care a început să se plătească pensia (pensión originaria).   

Dacă persoana decedată era într-o situație de pensionare parțială, se vor avea în vedere bazele de cotizare corespunzătoare perioadei lucrate cu normă parțială, crescute până la 100% din cuantumul care i-ar fi corespuns dacă ar fi lucrat cu normă întreagă în perioada avută în vedere.   

Decesul persoanelor care lucrau (trabajadores en activo):    

· Deces din cauze comune (contingencias comunes): Baza regulatoare va fi coeficientul ce rezultă din împărțirea la 28 a sumei bazelor de cotizare ale persoanei interesate pe o perioadă neîntreruptă de 24 de luni. Această perioadă va fi aleasă de beneficiari în cadrul celor 15 ani imediat anteriori lunii de dinainte de decesul subiectului ce cauzează pensia.   

· Decesul unui lucrător, de alta sau într-o situație asimilată, din cauza unui accident ce nu s-a produs la locul de muncă: Dacă lucrătorul nu a completat o perioadă neîntreruptă de 24 de luni de cotizare în cadrul celor 15 ani imediat anteriori lunii de dinainte de decesul subiectului ce cauzează pensia, baza regulatoare va fi cea mai avantajoasă dintre următoarele două: cea prevăzută la punctul anterior; cea care rezultă din împărțirea la 28 a sumei bazelor minime de cotizare în vigoare în cele 24 de luni imediat anterioare celei în care s-a produs decesul, acestea fiind luate în cuantumul corespunzător normei de lucru pe care a avut-o când a decedat subiectul ce cauzează pensia.

· Pluriactividad: Când se dovedesc cotizări în mai multe regimuri și nu apare dreptul la pensie în unul dintre acestea, bazele de cotizare dovedite în acesta din urmă, în regim de pluriactividad, vor putea fi acumulate la cele din regimul în care apare dreptul la pensie, exclusiv pentru stabilirea bazei regulatoare, fără ca suma bazelor să poată depăși limita maximă de cotizare în vigoare în fiecare moment.   

· În cazurile de scutire de plată a cotizațiilor la Seguridad Social:

Pentru perioadele de activitate în care nu s-au plătit cotizații por contingencias comunes, se va ține cont de următoarele reguli:  

1. Se vor avea în vedere bazele în funcție de care a cotizat persoana în cauză, cu excepția cazului în care acestea sunt mai mari decât rezultatul dacă se crește media bazelor de cotizare din anul imediat anterior, cu procentul de variere medie cunoscut drept Índice de precios al consumo (IPC) în ultimul an indicat, plus două puncte procentuale.    

2. Dacă bazele de cotizare declarate sunt mai mari decât media celor din anul anterior, crescute conform celor expuse la regula 1, se va avea în vedere ca bază de cotizare cuantumul menționat.      

3. Pentru calcularea mediei citate în regula 1, se vor avea în vedere bazele de cotizare corespunzătoare activității și firma prin care este scutit de cotizare și prin norma ce poate fi echivalată cu cea care se realizează.

4. Dacă nu există baze de cotizare în toate salariile din anul natural anterior, se va lua în calcul media bazelor de cotizare care există, împărțită la numărul de luni corespunzător.

5. Dacă nu există baze de cotizare ca urmare a activității căreia i se aplică scutirea de cotizații, se vor lua în calcul bazele de cotizare pe care le are persoana interesată pentru munci pentru un angajator realizate în anul anterior începerii aplicării scutirii în discuție, cu normă ce poate fi echivalată cu cea care este scutită de cotizare.

6. Dacă nu există baze de cotizare în anul anterior, se vor avea în vedere bazele de cotizare din primul an în care există, calculându-se media citată în regula 1 și aplicându-se regulile citate în paragrafele anterioare. Media în discuție va fi crescută cu procentul de variere medie din anul sau anii anteriori până ce se ajunge la anul corespunzător celui din perioada de scutire de cotizații.        

· Deces ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională: va fi coeficientul din împărțirea la 12 a următoarelor:

- Salariu și vechime zilnice ale lucrătorului la data producerii accidentului sau a celei în care a început baja por enfermedad, înmulțit cu 365 de zile.

În cazurile contractelor cu normă parțială și de înlocuire (de relevo), în care lucrătorul nu lucrează în fiecare zi sau, lucrând, norma sa de muncă este neregulată sau variabilă, salariul zilnic va fi cel care rezultă din împărțirea la 7 sau 30 a celui săptămânal ori lunar stabilit în funcție de distribuția orelor de lucru ce figurează în contract pentru fiecare dintre aceste perioade.    

În situațiile contractelor fijos-discontinuos, salariul zilnic va fi cel care rezultă din împărțirea între numărul de zile naturale din campanie trecute până la data faptului cauzator, a salariilor primite de lucrător în aceeași perioadă.   

- Plăți extraordinare, beneficii sau participación, în cuantumul lor total în anul anterior accidentului sau celui în care a început baja por enfermedad.      

- Coeficientul împărțirii plusurilor, retribuțiilor complementare și a orelor extraordinare primite în anul anterior accidentului, la numărul de zile efectiv lucrate în perioada în discuție. Rezultatul se va înmulți cu 273, cu excepția cazului în care numărul zilelor lucrătoare efective în activitate este mai mic, când se va aplica multiplicatorul corespunzător.     

În situația contractelor cu normă parțială, de înlocuire și fijos-discontinuos, suma complementelor salariale primite de persoana interesată în anul anterior celui în care a avut loc faptul cauzator se va împărți la numărul de ore efectiv lucrate în perioada în discuție. Rezultatul astfel obținut se va înmulți cu cifra ce rezultă din aplicarea la 1826 a coeficientului de proporționalitate existent între norma obișnuită a activității de care este vorba și cea menționată în contract.      

În cazul lucrătorilor incluși în Sistema especial para empleados de hogar, baza regulatoare va fi echivalentă cu baza de cotizare a lucrătorului în case la data faptului care a dus la pensie.  

Mai multe informații, pe http://www.seg-social.es  

 

 

                                                                                                          Continuă

 
                   

   

 

Acțiune:  facebook twitter google+
Comentariu

Comentarii: