Noi in Spania
 
alexandriongroup

Datoriile la Seguridad Social pot fi amânate

zoom Datoriile la Seguridad Social pot fi amânate

5 iulie 2018

Amânarea datoriilor (aplazamientos de deudas) față de sistemul de Protecție Socială este un act administrativ pe care îl solicită datornicul și prin care se autorizează plata datoriilor față de Seguridad Social în afara perioadei regulamentare de virare, cu plata unor dobânzi, cu condiția să se îndeplinească condițiile cerute.  

În general, se va respinge cererea când există amânări anterioare nerespectate. Se va respinge și când la momentul solicitării este deja autorizată preluarea de bunuri pe care s-a pus poprire.

Nu se va acorda când nu depășește dublul salariului minim interprofesional în vigoare  (Salario Mínimo Interprofesional în 2018: 735,90 euro/lună).

În funcție de circumstanțe, amânarea va trebui să fie asigurată printr-o garanție suficientă pentru a se acoperi cuantumul principal al datoriei, penalizările, dobânzile și cheltuielile relaționate cu procesul.

Ce datorii pot fi amânate

- Orice datorie față de sistemul de Protecție Socială obiect de gestiune de colectare în acest sector, fie că este vorba de cotizații, resurse de altă natură sau penalizări pentru altele anterioare.

- Suprataxările la ajutoarele economice în urma unor accidente de muncă și boli profesionale cauzate de lipsa de măsuri de protecție și igienă în muncă se pot amâna doar când se pune integral o garanție.      

Datorii ce nu se pot amâna

- Cotizațiile pentru accidente de muncă și boli profesionale

- Contribuțiile lucrătorilor por cuenta ajena sau cele asimilate

Virarea cotizațiilor ce nu se pot amâna trebuie să se facă, dacă nu s-a făcut anterior, în termen de maximum o lună de la data notificării hotărârii prin care se acordă amânarea.

Documentele ce trebuie prezentate

Trebuie să se prezinte două lichidări independente în buletinul de cotizare corespunzător (seria TC), distingându-se lichidarea cotizației ce nu poate fi amânată și lichidarea cotizației ce se poate amâna.

De asemenea, trebuie să se prezinte relația nominală a lucrătorilor (TC-2) în cazurile în care aceasta nu a fost prezentată anterior cu ocazia virării contribuțiilor lucrătorilor sau a prezentării documentelor de cotizare conform articolului 26 din Ley General de la Seguridad Social.

Este necesară și prezentarea unei declarații în care să se recunoască că se datorează către Seguridad Social suma de bani obiect al cererii de amânare. Această declarație se va face în modelul existent, ce se poate obține de la sucursalele sistemului de Seguridad Social.

Actele cu privire la oferirea de garanții

Oferirea de garanții trebuie să se refere la constituirea, în favoarea Trezoreriei Generale a Sistemului de Protecție Socială, a unei garanții de organisme de depozit sau credit ori cooperative de credit legal autorizate pentru această activitate pe teritoriul spaniol și, dacă nu este posibilă obținerea acestei garanții, de ipotecă, amanet cu sau fără deplasare, asigurare de obligațiuni ale unor companii de asigurări autorizate pentru a opera în domeniul corespunzător sau orice altă garanție suficientă pentru plata totală a datoriei și a dobânzilor ce se pot cere pentru suma amânată de la intrarea în vigoare a acordării amânării până la plata acesteia și a dobânzilor.   

Oferirea garanției și a celorlalte forme de garanție personală trebuie să fie însoțită de acceptarea giranților.

În ceea ce privește garanția (aval), când se constituie, aceasta trebuie înregistrată în Registro Especial de Avales.  

Oferirea de garanții reale trebuie să fie însoțită de actele doveditoare ale proprietății și cargas de los bienes, cât și de o evaluare (valoración pericial) a acestora.  

Se pot prezenta și alte informații sau documente relaționate cu circumstanțele economice ce fundamentează cererea, ce se consideră că sunt oportune pentru sprijinirea acesteia.   

Unde se fac formalitățile

Cererea se depune la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, Administración de la Seguridad Social sau Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social la care omul de afaceri sau subiectul responsabil al plății are autorizat contul de cotizație sau, în lipsa acestuia, unde are domiciliul. 

Dacă aveți certificat digital, solicitarea se poate realiza făcând clic pe Aplazamiento en el pago de deudas a la Seguridad Social în Registro Electrónico de Solicitudes de pe Sede Electrónica de la Seguridad Social.    

Termene

Solicitarea se poate prezenta în orice moment de când începe perioada regulamentară de virare a datoriei în cauză.

Este un termen de zece zile pentru corectarea eventualelor greșeli sau completarea solicitării de când Administrația cere acest lucru. 

Administrația va dicta și notifica hotărârea în termen de trei luni de la primirea cererii la organismul competent să se ocupe de aceasta.

Perioada totală de amânare nu poate depăși cinci ani.

Efectele amânării

Acordarea amânării, întotdeauna și când se îndeplinesc condițiile stabilite în hotărârea care o acordă, va avea următoarele efecte:

- suspendarea procedurii de încasare a cotizației, în ceea ce privește datoriile amânate, și

- datornicul este considerat la curent cu obligațiile sale față de Seguridad Social. 

Garanții 

Amânarea trebuie să fie asigurată printr-o garanție suficientă pentru a se acoperi cuantumul principal al datoriei, penalizările, dobânzile și cheltuielile relaționate cu procesul, cu excepția următoarelor situații:

- Când solicitantul este Administrația Generală a Statului, o comunitate autonomă, un organism al Administrației locale sau organisme de drept public cu personalitate juridică proprie relaționate sau care depind de oricare dintre aceste administrații, întotdeauna când nu acționează în domeniul juridic sub forma unei societăți comerciale (bajo forma societaria mercantil).   

- Când totalul datoriei ce poate fi amânată este egal sau sub 30.000 de euro, ori când, fiind sub 90.000 datoria ce poate fi amânată, se stabilește să se vireze cel puțin o treime din datorie înainte să fi trecut zece zile de la notificarea acordării, iar restul, în următorii doi ani.

- Când este vorba de o datorie corespunzătoare unor plăți primite fără să se fi cuvenit, care nu au fost realizate în termenul sau în perioadele regulamentare fixate în acest scop, întotdeauna când subiectul responsabil de plata ei își menține condiția de pensionar al sistemului de Protecție Socială.

- În amânările în care, pentru că au apărut cauze cu caracter extraordinar care recomandă acest lucru, secretarul de stat pentru Protecție Socială autorizează în mod expres scutirea de garanții, după propunerea favorabilă a directorului general al Trezoreriei Generale a Protecției Sociale.

În aceste situații, chiar și atunci când nu este necesară constituirea de garanții suficiente, se va menține înștiințarea preventivă cu privire la poprirea care s-ar fi produs. 

Dobânzi

Acordarea amânării va duce la aplicarea unei dobânzi, ce va fi pusă de la acordarea amânării până la data de plată conform tipului de dobândă de întârziere ce este în vigoare în fiecare moment pe perioada amânării. 

În amânările în care subiectul responsabil pentru plată a fost scutit de obligația de a constitui garanții ca urmare a unor cauze cu caracter extraordinar, dobânda aplicabilă va fi dobânda de amânare stabilită, mărită cu două puncte.   

Nerespectare

Dacă nu se constituie garanții ce se cer în cadrul termenului stabilit în hotărâre, se va considera că nu sunt respectate.

De asemenea, se va considera nerespectat ca urmare a nevirării oricăreia dintre ratele de amortizare stabilite în decizie, cât și să nu fii la curent cu plata noilor datorii acumulate după aceea.

În caz de nerespectare se va continua procedura de penalizare, dictându-se, dacă nu s-a făcut anterior, hotărârea de penalizare și trecându-se la executarea garanțiilor care s-au depus.  

Se vor cere dobânzile pentru întârziere acumulate de la împlinirea respectivelor termene reglementare de virare. 

Mai multe informații, pe http://www.seg-social.es

Acțiune:  facebook twitter google+
Comentariu

Comentarii: