Noi in Spania
 
alexandriongroup

Proiectul Ghidului solicitantului Start-Up Nation 2018, în dezbatere publică

zoom Proiectul Ghidului solicitantului Start-Up Nation 2018, în dezbatere publică

1 noiembrie 2018

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat din România a publicat în dezbatere proiectul Ghidului solicitantului Start-Up Nation 2018, un program guvernamental care oferă câte maximum 200.000 lei către 10.000 de afaceri.

Ghidul se adresează întreprinzătorilor, în scopul orientării lor în accesarea finanțărilor nerambursabile pentru apelul de proiecte în cadrul Programului Start-Up Nation 2018.

Acest ghid prezintă regulile pentru pregătirea, întocmirea și înregistrarea on-line a planurilor de afaceri și descrie modalitatea de înscriere în program, selecție, aprobare și implementare a acestora.

Obiectivul principal al schemei de minimis îl constituie stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii și îmbunătățirea performanțelor economice ale acestora, cu prioritate în zonele geografice mai puțin dezvoltate economic, în care densitatea IMM-urilor este redusă comparativ cu media europeană, crearea de noi locuri de muncă, inserția pe piața muncii a persoanelor defavorizate, șomerilor și absolvenților.

Schema se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

Pentru a participa la program, societățile trebuie să fie înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului după data de 30 ianuarie 2017, conform Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările  ulterioare sau în baza  Legii nr.1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației sau în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, cu modificările și completările ulterioare.

Extrase din Ghidul propus:

- Pentru a participa la program, societățile trebuie să fie înființate de către persoane fizice care nu au sau nu au avut calitatea de acționar sau asociat într-o altă întreprindere mică sau mijlocie care desfășoară sau a desfășurat aceeași activitate autorizată pe care aplică în cadrul programului în anul anterior înscrierii sau în anul înscrierii până la deschiderea sesiunii de înscriere.

- Societatea trebuie să aibă sediul social/punct de lucru, să desfășoare activitate autorizată pe teritoriul României și să aibă până la 249 de angajați și realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau dețin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei.

- În sensul programului, activitate autorizată desfășurată înseamnă cod CAEN autorizat.

Dovada autorizării codului CAEN, se face cel târziu la momentul plății ultimei cereri de plată sau rambursare.

- Solicitanții pot beneficia de finanțarea nerambursabilă obținută în cadrul Programului o singură dată pe perioada 2017-2020.

- Asociații sau acționarii care dețin mai multe societăți nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate.

- Asociatul/acționarul care a primit AFN printr-o societate aplicantă la program în anii anteriori nu mai poate aplica pentru finanțare. Aplicații care nu au primit AFN în anii anteriori, pot aplica pentru finanțare.

Asociații/ acționarii societății aplicante nu au/nu au avut calitatea de asociați/ acționari într-o altă societate care a obținut finanțare prin programul Start-up Nation în anii anteriori.  

- Pentru a participa la program, societățile trebuie să creeze cel puțin un loc de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată și să mențină locul de muncă ocupat cel puțin 2 ani după finalizarea implementării proiectului.

- O întreprindere nu poate avea în același an calitatea de beneficiar și cea de furnizor pentru alte întreprinderi beneficiare de ajutor financiar nerambursabil, respectiv pentru elemente de cost (bunuri/servicii) achiziționate și decontate în cadrul programului.

Procedura de înscriere în program

Se pot înscrie în program societățile înregistrate după data de 30.01.2017 la Oficiile Registrului Comerțului, de care aparține sediul social, (http://www.onrc.ro/romana/retea.php). Pentru informații privind înregistrarea societăților, înregistrarea propriu-zisă solicitanții vor contacta Oficiile Registrului Comerțului, de care aparține sediul social, (http://www.onrc.ro/romana/retea.php). Pentru servicii de asistență și orice alte întrebări aveți, contactați  Oficiul Registrului Comerțului, de care aparține sediul social.

Pentru detalii, modele, formulare consultați site-ul Registrului Comerțului https://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/persoane-juridice.

Înscrierea în program, solicitarea acordului de principiu pentru finanțare și completarea planului de afaceri în vederea obținerii finanțării se fac on-line pe site-ul www.aippimm.ro.

Data de la care este activă înregistrarea on-line se comunică pe site-ul instituției în termenul menționat în schema de minimis Start up Nation.

După expirarea termenului de înscriere și în conformitate cu punctajul obținut, în termenul menționat în schema de minimis Start up Nation, se va publica pe site-ul instituției, la adresa www.aippimm.ro, lista cu solicitanții acceptați în vederea verificării administrative și a eligibilității în cadrul Programului, precum și lista cu solicitanții respinși care nu au obținut punctajul minim de 50 de puncte sau au înregistrat aceeași societate de 2 ori. Admiterea în Program se va face  în  ordinea descrescătoare a punctajului obținut la evaluarea planurilor de afaceri on-line. La punctaje egale va prevala:

- numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul programului; 

- numărul de locuri de muncă ocupate de persoane din categoria persoane defavorizate/absolvenți după anul 2012/șomeri;

- punctajul obținut la criteriul ponderea valorii echipamentelor tehnologice din valoarea totală a proiectului;

- data și ora înscrierii în program.

Solicitanții au obligația descărcării planului de afaceri înainte de transmiterea acestuia.

După transmiterea formularului, solicitanții nu mai au acces la planul de afaceri.

Aplicația permite atât salvarea fiecărui formular în parte, cât și trimiterea tuturor formularelor salvate. Până la momentul trimiterii formularelor salvate, aplicația le permite utilizatorilor modificarea informațiilor înregistrate în secțiuni. Din momentul în care se tastează „trimite formularele” nu se mai pot face modificări.   

Se verifică veridicitatea și coerența informațiilor înscrise în planul de afaceri, completarea tuturor câmpurilor Planului de afaceri, codul CAEN eligibil, inclusiv legătura activelor achiziționate cu fluxul activităților/sub activităților care sunt necesare desfășurării activităților codului CAEN pentru care se solicită finanțare, concordanța între codul CAEN pe care se accesează și activitățile propuse în planul de afaceri.

Aplicanții au obligația de a urmări informațiile postate pe site-ul ministerului la adresa www.aippimm.ro și de a-și verifica adresa de e-mail folosită la înscriere pe toată perioada de implementare.

Operatorii economici beneficiari de ajutor în cadrul Programului vor ține o evidență specifică a ajutoarelor primite conform prezentei scheme, a altor scheme de minimis și a altor ajutoare de stat. Aceștia sunt obligați să arhiveze evidența specifică și să o păstreze o perioadă de 10 ani.

Întregul proiect al ghidului solicitantului Start-Up Nation 2018 se poate citi accesând http://www.aippimm.ro/   

Propuneri și observații pot fi trimise la adresa directia.imm@imm.gov.ro.

 

Acțiune:  facebook twitter google+
Comentariu

Comentarii: