Noi in Spania
 
alexandriongroup

Subsidiul pentru șomerii peste 52 de ani

zoom Subsidiul pentru șomerii peste 52 de ani

21 martie 2019

Dacă aveți 52 de ani sau mai mult și ați terminat ajutorul sau subsidiul de șomaj, este bine să știți ce condiții trebuie să îndepliniți pentru a solicita un subsidiu pentru persoane peste 52 de ani (subsidio por desempleo de mayor de 52 años).

Cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească o persoană peste 52 de ani pentru a primi un subsidiu  

- Să fie în şomaj

- Să fi împlinit 52 de ani sau mai mult la data terminării ajutorului de şomaj (prestación por desempleo) sau a subsidiului de şomaj (subsidio por desempleo), ori să fi împlinit această vârstă în momentul în care îndeplineşte cerinţele pentru a avea dreptul la unul din următoarele subsidii: pentru terminarea ajutorului contributiv, emigrant întors, revizuire pentru ameliorarea unei dizabilităţi, eliberat din închisoare sau cotizaţii insuficiente pentru ajutorul contributiv; ori să împlinească 52 de ani în timpul primirii unuia dintre aceste subsidii.

Dacă la data la care se găsește în unul dintre cazurile menționate anterior nu a împlinit 52 de ani, dar, de la data în cauză, persoana rămâne înscrisă neîntrerupt ca solicitant al unui loc de  muncă la serviciile publice pentru muncă, va putea solicita subsidiul când împlinește această vârstă.   

Se consideră  îndeplinită condiția de a fi înscris neîntrerupt când fiecare dintre posibilele întreruperi în înscriere în calitate de solicitant al unui loc de muncă a avut o durată mai mică de trei luni, neluându-se în calcul perioadele ce corespund desfășurării unei activități pe cont propriu sau ca angajat. În acest ultim caz, lucrătorul nu va putea beneficia de subsidiu când întreruperea ultimei angajări s-a făcut din decizie proprie. 

- Să fie înscris/ă ca solicitant al unui loc de muncă (demandante de empleo) pe perioada unei luni de la terminarea ajutorului pe care îl primea (data la care se termină ajutorul acordat, ce întotdeauna va fi anterioară datei ultimei încasări a ajutorului) şi să nu fi refuzat pe durata acestei luni nici o ofertă de muncă adecvată, nici să nu fi respins să participe, cu excepția unei cauze justificate, la acţiuni de promovare, formare sau reconversie profesională. Înscrierea trebuie menținută pe toată perioada în care se primește subsidiul. 

- Să fi semnat Compromiso de Actividad inclus în solicitare (făcut de solicitant sau beneficiarul ajutoarelor de a-şi căuta activ de muncă, de a accepta un serviciu adecvat şi de a participa la acţiuni specifice de motivare, informare, orientare, formare, reconversie sau inserţie profesională pentru creşterea posibilităţii de a-şi găsi de muncă, cât şi să îndeplinească celelalte obligaţii prevăzute de normativa ce regularizează ajutoarele de şomaj. Nerespectarea sa are efecte sancţionatoare, fiind vorba de o infracţiune uşoară. Totuși, participarea la acţiuni de creştere a posibilităţilor de a-şi găsi de muncă va fi voluntară pentru persoanele care beneficiază de ajutoare contributive în primele 30 de zile în care le primesc, iar neparticiparea la acestea nu duce la efecte sancţionatoare).      

- Să fi cotizat pentru şomaj cel puţin 6 ani de-a lungul activării în câmpul muncii

- Să îndeplinească toate condiţiile, în afara vârstei, pentru a avea acces la orice tip de pensie (pensión contributiva de jubilación) în sistemul spaniol de Protecție Socială.    

- Trebuie să intre în unul dintre următoarele cazuri:

> Să primească sau să aibă dreptul la un subsidiu.

>  Să fi terminat ajutorul contributiv sau subsidiul de șomaj.

> Să fie emigrant întors în Spania (să fi lucrat cel puţin 12 luni în străinătate, în țări ce nu fac parte din UE sau Spațiul Economic European, de la ultima sa ieșire din Spania) și să nu aibă dreptul la ajutor contributiv de şomaj.

>  Să fie eliberat/ă din închisoare fără drept la ajutorul contributiv de şomaj, când privarea de libertate a fost mai mare de şase luni.

>  Să fi fost declarat pe deplin apt sau persona con invalidez parcial drept consecinţă a unui raport de revizuire pentru îmbunătăţirea unei situaţii de invaliditate mare, invaliditate absolută sau totală pentru profesia obişnuită.

>  Să fie în situaţie legală de şomaj și să nu aibă dreptul la ajutor contributiv de şomaj pentru că nu a acoperit perioada minimă de cotizare (12 luni), cu condiţia să se fi cotizat cel puţin 3 luni.  

- Să nu aibă venituri proprii, de orice natură care în cuantum lunar sunt mai mari de 75% din Salariul Minim Interprofesional (SMI/lună în 2019: 900 €), excluzându-se partea proporţională din cele două plăţi extraordinare.

- Cotizațiile efectuate în alte țări se au în vedere pentru primirea acestui subsidiu dacă s-au realizat în țări din Spațiul Economic European sau cu care există un acord de totalizare a perioadelor pentru protecția cu privire la șomaj, atât dacă perioadele sunt după intrarea în vigoare a acordurilor, cât și dacă sunt de dinainte.   

Condițiile trebuie îndeplinite în momentul faptului cauzator și, în plus, la solicitarea subsidiului, în momentul renovărilor, al prezentării declarației anuale de venit și pe toată durata primirii subsidiului. 

Se consideră „dată a faptului cauzator” data la care se împlinește termenul de așteptare de o lună, ori se produce situația legală de șomaj, sau nu mai există cauza care a provocat suspendarea subsidiului.   

Dacă nu îndepliniți condițiile de lipsă de venituri, veți putea obține subsidiul dacă le îndepliniți și dovediți acest lucru pe perioada unui an de la data la care s-a produs faptul cauzator.

Acest subsidiu nu se va aplica persoanelor care lucrează ca trabajadoras fijas discontinuas cât timp sunt în această situaţie.     

Durata şi suma

Durata ajutorului va fi până la împlinirea vârstei la care se poate primi pensie contributivă (pensión contributiva de jubilación), în sistemul de Securitate Socială.   

Cuantumul lunar al subsidiului de şomaj este egal cu 80% din Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM/lună în 2019: 537,84 €).          

Organismul administrativ (Servicio Público de Empleo Estatal sau Instituto Social de la Marina) va vira cotizaţiile la Seguridad Social corespunzătoare pensionării. Baza de cotizare pentru pensie va fi de 125% din limita minimă de cotizare în vigoare în fiecare moment.     

Plata subsidiului se va face pe perioade de 30 de zile, între datele 10-15 din luna imediat următoare celei căreia îi corespunde plata.   

Se face, cu excepția unor cazuri (victimă a violenței de gen sau a violenței domestice ori pentru că persoana este într-o situație ce necesită o protecție specială, ca să i se protejeze identitatea și securitatea; când persoana dovedește că nu poate deschide un cont curent), prin plata în contul bancar indicat de persoana în cauză, fiind obligatoriu ca aceasta să fie titular al acestuia.

Documente

Trebuie să se prezinte următoarele documente:

- Modelul oficial al cererii (http://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/pdf/impreso_solicitud_subsidios.pdf )

- Documentul de identitate al solicitantului (trebuie doar prezentat, pentru a se verifica datele):

> Spanioli: DNI sau pașaport

> Străini rezidenți în Spania, originari din țări UE: Certificatul de înregistrare drept cetățean al Uniunii Europene, în care figurează NIE (Número de Identidad de Extranjero) + pașaport ori carte de identitate din țara de origine

> Străini rezidenți în Spania, originari din țări ce nu fac parte din UE: Tarjeta de Identidad de Extranjeros/as (TIE) în care figurează NIE + pașaport

- Orice document bancar unde figurează numărul contului al cărui titular sunteți și unde doriți să primiți ajutorul  

- Doar în cazul în care Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) o solicită, dovada veniturilor  

Pentru menţinerea dreptului la subsidiu, persoanele beneficiare trebuie să dovedească că sunt în continuare în situația de a nu avea venituri proprii. În acest sens, trebuie să prezinte la Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) o declaraţie cu veniturile primite (https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=/sede/procedimientos_servicios/ciudadanos/declaracion_rentas_52.html) la fiecare 12 luni de la data apariției dreptului la subsidiu ori de la data ultimei sale reînnoiri, în termen de 15 zile de după ziua în care se împlineşte perioada de 12 luni.   

Dacă nu se prezintă această declaraţie în termenul stabilit, se vor întrerupe plata subsidiului şi cotizarea la Seguridad Social. Depunerea declaraţiei în afara perioadei semnalate implică reluarea primirii subsidiului, dar cu efecte de la data în care se depune declaraţia în cauză.

Lucrătorii care primesc subsidiul pentru persoane peste 52 de ani (subsidio de mayores de 52 años) vor putea să semneze un acord special (convenio special) prin Direcţiile Provinciale ale Trezoreriei Generale a sistemului de Protecție Socială, pentru a completa cotizarea pentru pensionare, pe care o efectuează SEPE.

Când, unde și cum se fac formalitățile   

Dacă aveți 52 de ani sau mai mult în momentul în care se produce una dintre situațiile descrise în cadrul condițiilor anterioare, odată ce trece o lună de așteptare, trebuie să prezentați solicitarea în termenul următoarelor 15 zile lucrătoare. Cu excepția situației în care s-a întrerupt (cesado) un serviciu și nu aveți dreptul la ajutorul de șomaj contributiv, când termenul este de 15 zile lucrătoare de la întrerupere (cese) sau de la terminarea perioadei de vacanță plătită și de care nu ați beneficiat, dacă este cazul.  

Dacă împliniți 52 de ani când primiți unul dintre subsidiile menționate, puteți solicita subsidiul pentru persoane peste 52 de ani când împliniți această vârstă. 

Data începerii acordării subsidiului, cu condiția ca solicitarea să se prezinte în termenul prevăzut de lege, va depinde de calea de acces la subsidiul menționat:          

- Dacă este pentru că ați terminat șomajul contributiv sau pentru că sunteți emigrant care s-a întors în Spania ori pentru că ați ieșit din închisoare sau deoarece ați fost declarat pe deplin apt ori persona con invalidez parcial ca urmare a unui raport de revizuire pentru ameliorarea unei invalidități, în toate aceste cazuri subsidiul se va acorda din ziua următoare datei în care se împlinește luna de așteptare.

- În cazul în care sunteți în situație legală de șomaj și nu aveți dreptul la ajutor de șomaj contributiv pentru că ați cotizat mai puțin de 360 de zile, dreptul va apărea din ziua următoare situației legale de șomaj (cauzată de un motiv ce nu ține de voința dumneavoastră). Dacă firma v-a plătit vacanța pentru că nu ați beneficiat de ea înainte de încheierea contractului, subsidiul se va acorda din ziua următoare celei în care se termină perioada ce ar corespunde duratei vacanței.       

- În situația în care împliniți 52 de ani când primiți unul dintre aceste subsidii și îndepliniți toate condițiile pentru a beneficia de subsidio de mayor de 52 años, se va înlocui subsidiul aprobat inițial cu acesta din urmă. Dumneavoastră va trebui să solicitați acest lucru. Dacă faceți cererea în termenul următoarelor 15 zile de după data în care împliniți 52 de ani, subsidio de mayor de 52 años se va acorda începând cu ziua în care împliniți vârsta menționată. Dacă prezentați solicitarea după acest termen, efectele vor apărea din ziua următoare celei în care s-a făcut cererea.  

Dacă prezentați solicitarea în afara termenului, dreptul va apărea din ziua următoare celei în care se face cererea.

Solicitarea ajutorului pentru persoane peste 52 de ani se poate prezenta prin: 

- pagina web a sediului electronic al SEPE  (https://sede.sepe.gob.es)    

- la sucursala SEPE de care aparțineți (după ce ați obținut o programare prin intermediul sediului electronic sau la numărul de telefon 901 010 210).

- la orice birou de registro público

- prin poștă administrativă

Mai multe informații se pot obține sunând la numărul de telefon pus la dispoziția cetățenilor de SEPE, ce diferă în funcție de provincie  (http://www.sepe.es/contenidos/contacta/tel_ciudadanos.html).  

     

 

Acțiune:  facebook twitter google+
Comentariu

Comentarii: