Noi in Spania
 

Certificatul de viață, pentru obținerea în străinătate a prestațiilor datorate de Statul român

zoom Certificatul de viață, pentru obținerea în străinătate a prestațiilor datorate de Statul român

6 iunie 2019

Certificatul de viață este solicitat în cazul efectuării periodice de către Statul român a unor plăți pentru beneficiarii nerezidenți în România.

În conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CEE) nr.1408/71 referitoare la aplicarea sistemelor de securitate socială salariaților, lucrătorilor independenți și membrilor familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunității Europene, precum și ale convențiilor bilaterale de asigurări sociale la care România este parte, persoanele care au dreptul la pensii de invaliditate, de bătrânețe sau de urmaș și la ajutoare de deces, dobândite potrivit legislației române, vor beneficia de aceste prestații chiar dacă reședința lor (locul de ședere obișnuită) este stabilită pe teritoriul altui stat membru al UE sau al Spațiului Economic European sau pe teritoriul unui stat cu care România aplică instrumente juridice bilaterale.

Cum beneficiați de plata prestațiilor în străinătate

Pentru a beneficia de plata prestațiilor în străinătate, beneficiarii sistemului public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale vor:

I. Comunica caselor teritoriale de pensii informații privind contul deschis în străinătate în care se vor achita prestațiile de invaliditate, de bătrânețe sau de urmaș sau ajutoarele de deces dobândite potrivit legislației române;

II. Completa și transmite Certificatul de Viață, conform instrucțiunilor caselor teritoriale de pensii.

În vederea achitării, prin transfer bancar, a prestațiilor amintite, casele teritoriale de pensii vor utiliza informațiile bancare confirmate de beneficiarii sistemului public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale prin intermediul:

- Formularelor de legătură transmise de instituțiile de asigurări sociale de pe teritoriul statului de reședință (locul de ședere obișnuită);

sau al

- Declarațiilor de transfer în străinătate al drepturilor cuvenite beneficiarilor sistemului public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.

Declarația de transfer în străinătate a drepturilor cuvenite beneficiarilor sistemului public de pensii se transmite la sediul casei teritoriale de pensii personal de către titularul drepturilor sau se depune, prin mandatar desemnat cu procură specială în acest sens, emisă conform legii, însoțită de un document care confirmă detalii bancare și de o copie a actului de identitate al titularului care atestă domiciliul său actual.

În cazul beneficiarilor stabiliți pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European sau pe teritoriul statelor cu care România a aplicat sau aplică acorduri sau convenții bilaterale de securitate/asigurări sociale, documentul care confirmă detaliile bancare va fi însoțit de un act care atestă locul de ședere obișnuită.

Transmiterea declarației și a documentelor care o însoțesc se poate face:

- prin poștă, la sediul Casei Teritoriale de Pensii, sau

- prin e-mail, prin scanare și transmitere la adresa electronică oficială a Casei Teritoriale de Pensii, postată de instituția menționată pe site-ul acesteia.

În cazul beneficiarilor nerezidenți stabiliți pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European care nu și-au exprimat opțiunea cu privire la valuta în care doresc să primească drepturile ce li se cuvin din cadrul sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări, plățile vor fi efectuate în euro, cu excepția beneficiarilor stabiliți pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, în cazul cărora plățile vor fi efectuate în GBP.

Cheltuielile generate de transferul în străinătate al pensiilor și al altor drepturi de asigurări sociale și indemnizații prevăzute de legi speciale acordate în cadrul sistemului public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale se suportă de beneficiari, prin diminuarea sumelor ce fac obiectul transferului, cu excepția situațiilor în care prevederile instrumentelor juridice cu caracter internațional la care România este parte dispun altfel.

Pentru a beneficia de drepturile cuvenite în cadrul sistemului public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, beneficiarul nerezident aflat în plată are obligația de a transmite anual, până cel târziu la data de 31 decembrie a fiecărui an, un Certificat de Viață.

În vederea prezentării Certificatului de Viață, Casa Teritorială de Pensii competentă transmite acestuia, la adresa sa de reședință, respectiv domiciliu, după caz, în luna octombrie a fiecărui an, un exemplar al Certificatului de Viață completat în Partea A, indicând data limită de transmitere a certificatului de către beneficiar.

Beneficiarul nerezident are obligația de a completa Partea B a Certificatului de Viață în fața unei autorități legale de pe teritoriul statului de reședință, respectiv domiciliu, după caz.

La solicitarea beneficiarului nerezident autoritatea legală de pe teritoriul statului de reședință, respectiv domiciliu, după caz, certifică faptul că Partea B a Certificatului de Viață a fost semnată personal de titularul drepturilor, completând, în acest sens, Partea C a certificatului. Autoritatea legală abilitată să completeze Partea C a Certificatului de Viață poate fi și misiunea diplomatică sau oficiul consular al României în statul de reședință.

În situația în care beneficiarul nerezident nu prezintă sau nu transmite certificatul de viață menționat, până cel târziu la data de 31 decembrie a fiecărui an, Casa Teritorială de Pensii competentă suspendă drepturile cuvenite titularului începând cu luna februarie a anului în curs.

Dacă beneficiarul nerezident transmite certificatul de viață menționat, după expirarea termenului stipulat în paragraful anterior, drepturile cuvenite din cadrul sistemului public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale vor fi reluate în plată de la data suspendării, cu respectarea termenului general de prescripție.

Informații detaliate privind procedura prin care se realizează transferul în străinătate al prestațiilor de invaliditate, de bătrânețe sau de urmaș și al ajutoarelor de deces, dobândite potrivit legislației române, precum și modelul Declarației de Transfer și al Certificatului de Viață, sunt disponibile accesând website-ul Casei Naționale de Pensii Publice (www.cnpp.ro).

 

Acțiune:  facebook twitter google+
Comentariu

Comentarii: