Noi in Spania
 

Obţinerea paşaportului simplu electronic pentru cetăţenii români cu domiciliul în România

zoom Obţinerea paşaportului simplu electronic pentru cetăţenii români cu domiciliul în România

5 septembrie 2019

Se recomandă să solicitați programare prin www.econsulat.ro.

Pașapoartele simple electronice se eliberează, la cerere, cetățenilor români care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, republicată, cu modificările și completările ulterioare și nu se află în una dintre situațiile de suspendare a dreptului de a călători în străinătate.

Termenul de eliberare a paşaportului simplu electronic, conform prevederilor legale, este de maximum 45 zile lucrătoare de la data depunerii cererii. După emitere, pașaportul poate fi expediat la adresa de domiciliu/reședință, la cerere, prin curierat poștal, cu suportarea costului de expediere de către titular (taxa se achită la ghișeul Secției Consulare în ziua depunerii cererii).

Procesarea cererii de eliberare a pașapoartelor electronice și a titlurilor de călătorie presupune prezența obligatorie a solicitantului la sediul consulatului, inclusiv a minorilor, având în vedere că este necesară preluarea amprentelor, fotografiei și semnăturii în format electronic. De asemenea, este obligatorie prezentarea în original a tuturor actelor necesare eliberării documentelor de călătorie.

Paşaportul simplu electronic pentru cetăţenii români majori cu domiciliul în România

Documente necesare privind obținerea pașaportului simplu electronic pentru persoane majore:

- Cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, după caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original. Cartea de identitate provizorie trebuie însoţită de certificatul de naştere, în original;

- Paşaportul anterior, dacă este cazul;

- În cazul furtului paşaportului simplu, se prezintă, în original, declarația de furt emisă pentru autoritățile de poliție din țara de reședință. Traducerea acesteia în limba română se efectuează la Secția Consulară.

- În cazul deteriorării paşaportului simplu, se prezintă paşaportul deteriorat sau fragmente din acesta.

- În cazul schimbării numelui/prenumelui, se prezintă sentința de divorț definitivă și irevocabilă (în cazul sentințelor pronunțate în Spania – recunoașterea acesteia în România), certificatul de căsătorie sau documentul care certifică schimbarea numelui/prenumelui.

Notă: Se recomandă ca persoana care solicită pașaportul să fie îmbrăcată în partea superioară a corpului în culori închise sau intense, evitându-se culorile deschise sau îmbrăcămintea în carouri sau cu dungi de culoare deschisă.

În cazul persoanelor lipsite temporar de capacitate de exercițiu, cererile pentru eliberarea pașaportului simplu electronic pot fi depuse în numele titularului de către reprezentantul legal, prezența titularului fiind obligatorie. În aceste situații, cererea trebuie însoțită, după caz, și de hotărârea judecătorească de punere sub interdicție, rămasă definitivă și irevocabilă, ori hotărârea judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 însoțită, după caz, de actul de desemnare a reprezentantului legal. În cazul deciziilor emise de instanțele judecătorești din țara de reședință acestea trebuie recunoscute de către instanțele judecătorești române competente.

La depunerea cererii, solicitantului i se preiau impresiunile digitale și imaginea facială (sunt exceptate de la obligația de furnizare a impresiunilor digitale persoanele pentru care preluarea amprentelor este fizic imposibilă).

Paşaportul simplu electronic pentru cetăţenii români minori cu domiciliul în România

A. Paşapoarte simple electronice pentru minorii sub 14 ani

Cererile privind eliberarea paşaportului simplu pentru minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani se formulează, după caz, de către ambii părinţi, de către părintele supravieţuitor, de către părintele căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau de reprezentantul legal. În cazul deciziilor judecătorești emise de instanțele din țara de reședință (Spania), acestea trebuie recunoscute de către instanțele de judecată din România și se prezintă amândouă, cea spaniolă și cea românească.

Cererile pot fi formulate doar de către unul dintre părinţi atunci când este împuternicit de către celălalt părinte prin procură specială, autentificată în România de notarul public, iar în străinătate, de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, sau când există acordul scris al acestuia, autentificat în aceleaşi condiţii.

Atunci când, din motive obiective, niciunul dintre părinţi nu se poate prezenta împreună cu minorul, cererile prevăzute anterior pot fi formulate de o persoană împuternicită de către părinţi prin procură specială, autentificată în România de notarul public, iar în străinătate, de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.

Documente necesare:

- Certificatul românesc de naştere al minorului, în original;

- Paşaportul anterior, dacă este cazul;

- Documentele de identitate ale părinţilor sau cel al reprezentantului legal, aflate în termen de valabilitate, în original;

- Certificatul de deces, hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului rămasă definitivă şi irevocabilă, în original şi fotocopie, în cazul în care se prezintă doar declaraţia unuia dintre părinţi;

- În cazul în care numele actuale ale părinților nu coincid cu cele din certificatul de naștere al minorului, va trebui să prezentați și certificatul de căsătorie, hotărârea de divorț sau documentul din care reiese respectiva schimbare.

Notă: În situația în care hotărârea de divorț a fost pronunțată în străinătate, va trebui să prezentați și hotărârea judecătorească de recunoaștere în România. Dacă prin hotărârea străină autoritatea părintească este împărțită între părinți (patria potestad compartida), va fi necesar acordul ambilor părinți.

B. Paşapoarte simple electronice pentru minorii peste 14 ani

Cererile care privesc eliberarea paşaportului simplu pentru minorul în vârsta de peste 14 ani se formulează de către minor, în prezența ambilor părinţi, a părintelui supravieţuitor, a părintelui căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, a reprezentantului legal.

Cererile pot fi formulate doar în prezența unui singur părinte atunci când este împuternicit de către celălalt părinte prin procură specială, autentificată în ţară de notarul public, iar în străinătate, de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, ori când există acordul scris al acestuia, autentificat în aceleaşi condiţii.

Atunci când, din motive obiective, niciunul dintre părinţi nu se poate prezenta la misiune/oficiu, cererile prevăzute mai sus pot fi formulate în prezența unei persoane împuternicite de către părinţi prin procură specială, autentificată în ţară de notarul public, iar în străinătate, de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, care se prezintă împreună cu minorul.

Documente necesare:

- Certificatul românesc de naștere al minorului;

- Cartea de identitate a minorului sau cartea de identitate provizorie, aflate în termen de valabilitate, în original.

- Paşaportul anterior, dacă este cazul;

- Declaraţia autentificată a ambilor părinţi, a părintelui supravieţuitor, a părintelui căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, a reprezentantului legal, care să ateste acordul cu privire la eliberarea unui paşaport simplu pentru minor;

- Certificatul de deces, hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului rămasă definitivă şi irevocabilă, în original şi fotocopie, în cazul în care se prezintă doar declaraţia unuia dintre părinţi;

- Documentele  de identitate valabile ale părinţilor, în original.

În cazul în care hotărârea de divorț a fost pronunțată în străinătate, va trebui să prezentați și hotărârea judecătorească de recunoaștere în România. Dacă prin hotărârea străină autoritatea părintească este împărțită (patria potestad compartida), va fi necesar acordul ambilor părinți.

Notă: Se recomandă ca minorul căruia i se va face pașaportul să fie îmbrăcat în partea superioară în culori închise sau intense, evitându-se culorile deschise sau îmbrăcămintea în carouri sau cu dungi de culoare deschisă.  

Documentele plastifiate sau deteriorate nu sunt valabile. Nu sunt acceptate nici certificate de naștere cu modificări și adăugiri.  

 

Acțiune:  facebook twitter google+
Comentariu

Comentarii: