Noi in Spania
 
alexandriongroup

Cartea de identitate

zoom Cartea de identitate

19 septembrie 2019

La solicitarea mai multor cititori, vă prezentăm informații despre obținerea cărții de identitate:

Cum obținem o nouă carte de identitate în cazul expirării, furtului, pierderii, deteriorării, schimbării numelui, schimbării adresei de domiciliu

Pentru reînnoirea cărţii de identitate, cetăţenii români care nu se pot deplasa personal în țară, au posibilitatea preschimbării documentului de identitate prin procură întocmită la oficiul consular.

Procura se întocmeşte în baza unui document de identitate românesc valabil (carte de identitate, carte provizorie de identitate, paşaport electronic/temporar). În cazul în care nu mai sunteți în posesia unui act de identitate românesc valabil, vi se va elibera mai întâi un Titlu de Călătorie, în baza căruia se va întocmi procura specială pentru cartea de identitate. Pentru procesarea cererii sunt necesare: document identitate valabil, date de identificare ale persoanei împuternicite și 6 fotografii (dimensiune 3/4, fond alb – se recomandă utilizarea unei vestimentații de culoare închisă).

Documentele necesare pentru eliberarea cărții de identitate prin procură, care trebuie prezentate în România, la Serviciile de Evidență a Persoanelor, în original: procura nesemnată de titular; carte de identitate; certificat de naștere titular; certificat de căsătorie (dacă titularul este căsătorit); certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor (dacă este cazul); sentință de divorț emisă de autoritățile române (dacă titularul este divorțat); certificate de naștere minori sub 14 ani; în cazul modificării numelui și/sau prenumelui titularului, prenumele părinților, a datei ori a locului de naștere, precum și în situația schimbării sexului, se prezintă și hotărârea judecătorească sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă; dovada eliberată de unitatea de poliție unde a fost reclamat furtul (dacă documentul a fost furat); documentul care face dovada adresei de domiciliu și, după caz, cel care face dovada adresei de reședință.

Dovada adresei de domiciliu se face cu unul dintre următoarele documente: acte proprietate (contract de vânzare-cumpărare, contract de donație, certificat de moștenitor, titlu de proprietate etc.); declarația scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spațiu, în cazul în care solicitantul nu deține un imobil proprietate; documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol.

În situația în care găzduitorul nu se poate prezenta la sediul serviciului public comunitar de evidență a persoanelor, declarația poate fi dată în prezența polițistului de siguranță publică, la notarul public ori la misiunea diplomatică ori oficial consular al României din străinătate.     

Prima carte de identitate – până la împlinirea vârstei de 18 ani

Documente necesare: documentul eliberat de autorităţile statului spaniol din care să rezulte motivul întemeiat (boală, studii etc.) pentru care minorul nu se poate deplasa în ţară; cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, cât și de părinte/reprezentant legal; certificatul de naștere, original și copie; cartea de identitate a unuia dintre părinţi sau a reprezentantului legal, original și copie; documentul cu care părintele/reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu, original și copie (act proprietate); certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, hotărârea judecătorească de divorț, definitivă şi irevocabilă, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, original și copie; dacă hotărârea de divorț/custodie a fost pronunțată în străinătate, va trebui să prezentați: sentința străină legalizată, traducerea legalizată a acesteia și hotărârea emisă de Tribunalul competent din România, de recunoaștere a hotărârii străine; chitanța reprezentând contravaloarea cărţii de identitate – 7 lei (pe chitanță trebuie să apară numele minorului); 6 fotografii recente ale minorului  (dimensiune 3/4, fond alb – se recomandă utilizarea unei vestimentații de culoare închisă)

La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintă la ghișeu, însoțit de unul dintre părinți sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament, pentru a solicita eliberarea actului de identitate.

În situația în care părinţii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de părintele la care minorul are domiciliul, în condiţiile legii.

Pentru minorul care, deși a fost încredințat prin hotărâre judecătorească unuia dintre părinţi, locuieşte statornic la celălalt părinte, se solicită declaraţia de consimţământ a părintelui căruia i-a fost încredinţat, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscrisă adresa la care acesta locuieşte statornic.

Declaraţia prevăzută poate fi dată la ghişeu, în prezenţa personalului consular, iar în situaţiile în care părintele nu se poate prezenta la ghişeu, declaraţia trebuie să fie autentificată la notarul public român sau la un alt oficiu consular.

Documentele sus menţionate vor fi prezentate în original şi două fotocopii.

Important! Certificatele de stare civilă (de naștere, căsătorie sau deces) plastifiate sau deteriorate își pierd valabilitatea.

Acțiune:  facebook twitter google+
Comentariu

Comentarii: